การค้นคว้าหายาใหม่ในการรักษาโรค

ในปัจจุบัน แนวโนมทางด้านงานวิจัยและธุรกิจในการค้นคว้ายามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการรักษาที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น รวมถึงการบำบัดด้วยยีนและเซลล์ นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรของรัฐ เพื่อพัฒนาการอุตสาหกรรมการค้นหาวิถีทางสังเคราะห์ใหม่เพื่อให้ได้สารประกอบที่ออกฤทธิ์ (Active Pharmaceutical Ingredients (API))สำหรับใช้เป็นยากรักษาโรค

 

การสังเคราะห์ การทำให้สารบริสุทธิ์ และ การระบุสารประกอบ เป็นสามขั้นตอนที่สำคัญในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) โดยการสังเคราะห์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผ่านปฏิกิริยาเคมี แต่อย่างไรก็ตาม การสังเคราะห์นั้น ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดผลิตภัณฑ์ข้างเคียง และยังมีสารตั้งต้นที่ยังคงตกค้าง ซึ่งอาจเป็นพิษ และส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยได้ ดังนั้น ขั้นตอนการทำให้สารบริสุทธิ์จึงจำเป็นเพื่อจะแยกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกจากสิ่งเจือปน และรับประกัน ความบริสุทธิ์ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยเทคนิคการทำให้สารบริสุทธิ์นั้น ยังรวมไปถึงการตกผลึก การกลั่น โครมาโตกราฟี และการกรองเมมเบรน ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะสามารถแยกและขจัดสิ่งเจอปนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์