Analytical research

Compact Mass Spectrometer: Advion-Interchim

Compact mass spectrometers (CMS) ให้ผลทดสอบที่แม่นยำ ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเครื่องมือที่เป็นที่ต้องการสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ โดยให้ผลการทดสอบที่รวดเร็ว มีความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์สำหรับปฏิกริยาเคมีที่ความซับซ้อนและมีความไวต่อสภาวะแวดล้อม

CMS ผสมผสานเทคนิคทางเคมีหลากหลายประเภท โดยใช้หัววิเคราะห์ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ ไปจนถึงกระบวนการแยกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

(U)HPLC: Advion-Interchim

เครื่องโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูงของ AVANT ที่มาพร้อมกับหัวตรวจวัดชนิด UV และ UV/Vis สามารถใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เดี่ยวๆหรือต่อกับ Compact mass spectrometers (CMS) เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบ โดยมีระบบซอฟแวร์ที่ใช้งานง่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

TLC Plate Express: Advion-Interchim

Plate Express เป็นอุปกรณ์ที่สามารถดูดตัวอย่างจากแผ่น TLC plate ไปวิเคราะห์ผล เพื่อระบุองค์ประกอบ และชนิดของสารได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง ต่อกับอุปกรณ์ Compact mass spectrometer (CMS) เพื่อเป็นเซ็ทระบบอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ซึ่งเรียกว่า TLC/CMS

ด้วยเครื่อง Plate Express TLC ให้ผลการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลน้อยกว่า 30 วินาที

ข้อมูลเพิ่มเติม

Taste Sensing system : Insent

เทคโนโลยีเซนเซอร์ที่มีความจำเพาะ ซึ่งมีลักษณะกับคล้ายกับลิ้นมนุษย์ ซึ่งเครื่องทดสอบรสชาติรุ่น TS-5000Z มีเทคโนโลยีการตรวจวัดรสชาติคล้ายกับลิ้นมนุษย์ โดยแปลงค่ารสชาติที่วัดได้จากสารที่เป็นตัวให้รสชาติต่างๆออกมาเป็นข้อมูลตัวเลข

นอกจากนั้นสามารถวิเคราะห์รสชาติที่คงเหลืออยู่บนลิ้น (Aftertaste) ซึ่งเครื่องมืออื่นๆไม่สามารถวิเคราะห์ได้ เช่น รสขมที่คงเหลืออยู่หลังจากรับประทานกาแฟ (Bitter aftertaste) เป็นต้น

สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานหลากหลายประเภท เช่น การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการขาย เป็นต้น รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยน แสดงผลการวิเคราะห์ได้หลากหลายรูปแบบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น กราฟแมงมุม (Radar chart) และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร (Scatter plot) เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม