TLC Plate and Accessories

TLC Plate: SiliaPlate

SiliCycle มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน Purification มากกว่า 20 ปี ซึ่งได้เสนอเกี่ยวกับประโยชน์ในการใช้ TLC Plate ดังนี้

  • รวดเร็วและราคาคุ้มค่า
  • ราคาย่อมเยา
  • สามารถเลือกและปรับ Chromatographic conditions ได้ตามความเหมาะสม ก่อนจะไปเข้าสู่กระบวนการ Purification หรือ การวิเคราะห์ HPLC
  • สามารถใช้ปริมาณในการวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย
  • สามารถวิเคราะห์ได้หลายตัวอย่างในเวลาเดียวกัน (มากถึง 20 ตัวอย่าง)

SiliaPlate เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและราคาย่อมเยาว์ เมื่อเปรียบเทียบผู้ผลิต TLC plate รายอื่น นอกจากนี้ยังสามารถแยกสารได้ดี เนื่องจากช่วงการกระจายของ Particle size ของเม็ดซิลิกาที่ไม่กว้างมากความพิเศษของชั้นซิลิกาที่มีความแข็งแรง ความเป็นเนื้อเดียวกัน และ ความหนาของชั้นที่พอดี จะทำให้การแยกของสารใน TLC plate แยกได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งการผลิต TLC plate ในแต่ละรอบนั้นจะมีการควบคุมคุณภาพเชิงเคมีและเชิงกายภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่คุณภาพดีในทุกรอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม