การควบคุมคุณภาพของรสชาติอาหาร

การควบคุมคุณภาพ (QC) ของรสชาติอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายตรงตามโปรไฟล์ของรสชาติและลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ต้องการในท้องตลาด โดยรสชาติของอาหารนั้นจะประเมินจาก 5 รสชาติพื้นฐาน ได้แก่ หวาน เปรี้ยว ขม เค็ม และอูมามิ นอกจากนี้ คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสอื่นๆ เช่น กลิ่น เนื้อสัมผัส และลักษณะที่ปรากฏ ก็มีส่วนในการรับรู้รสชาติโดยรวมเช่นกัน ดังนั้นเพื่อรักษาความสม่ำเสมอและคุณภาพในรสชาติของผลิตภัณฑ์อาหาร หลายๆบรืษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านอาหารจะใช้เทคนิคต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสและเครื่องมือในการวิเคราะห์ ยิ่งไปกว่านั้น การทดสอบโดยใช้ประสาทสัมผัสจากมนุษย์ในการประเมินรสชาติและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นก็เป็นที่นิยมเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ทดสอบเหลานี้จะต้องได้รับการฝึกฝนให้จดจำและแยกแยะความแตกต่างระหวางรสชาติและคุณลักษณะทางประสาทสัมผสต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรไฟล์รสชาติของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

โดยในปัจจุบันเครื่องตรวจวัดรสชาติ Taste sensing machine ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพรสชาติของอาหารเพื่อรักษาความพึงพอใจของผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายตรงตามรูปแบบรสชาติและคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสที่ต้องการ